Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op en gelden voor het gebruik van de Dienst van Horsify. Horsify adviseert je deze Algemene Voorwaarden aandachtig door te nemen, zodat je weet welke rechten en verplichtingen je hebt. Hierna wordt Horsify aangeduid als "Horsify", "wij", "ons" of "onze".

Artikel 1. Definities

Advertentie
Een door de Gebruiker opgestelde publicatie die bedoeld is om gebruik te maken van de Dienst voor een bepaalde periode
Advertentieprijs
De Prijs die de Gebruiker betaalt voor het gebruik van de Dienst voor een bepaalde periode
Advertentieovereenkomst
Wanneer de betaling is voltooid met als doel een advertentie te plaatsen, komt de Advertentieovereenkomst tot stand
Advertentiepakket of Pakket
De mogelijkheid om van de Dienst gebruik te maken voor een bepaalde periode
Adverteerder
De Gebruiker die gebruik maakt van de Dienst door een Advertentie van zijn of haar Paard te plaatsen
Advertentieprijs
De prijs die de Gebruiker betaalt voor het gebruik van de Dienst
Algemene ervaring
De algemene indruk die een andere Gebruiker op de desbetreffende Gebruiker heeft achtergelaten
Algemene Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden van Horsify
Beoordeling(en)
Een ervaring die is geschreven door een andere Gebruiker over de betreffende Gebruiker op basis van het contact dat heeft plaatsgevonden
Bezichtiging (of kennismaking)
Het op locatie en onder begeleiding van de Eigenaar bekijken en/of berijden van het Paard door de Ruiter of Verzorger met als doel het Paard en de Eigenaar te leren kennen en tot een Bijrijders-, Bruikleen-, Lease- of soortgelijke overeenkomst te komen
Bezichtigingsadres
De plaats of het adres waar het Paard bezichtigd kan worden
Bezichtigingsverzoek
Het aanvragen van een Bezichtiging door een Ruiter of Verzorger, zoals via het Platform kan worden verzonden aan de Eigenaar
Bijrijden
Het rijden van het Paard op Locatie, al dan niet tegen een Vergoeding
Bijrijders-, Bruikleen-, Lease- of soortgelijke overeenkomst
De overeenkomst die tot stand komt tussen de Ruiter of Verzorger en de Eigenaar voor het gebruik van het Paard
Bruikleen
Het gebruiken van het Paard van de Eigenaar tegen (gedeelde) Onderhoudskosten
Communicatie
Het tijdig, vriendelijk, duidelijk en met oog voor de behoeften van de andere Gebruiker communiceren
Contactverzoek
Het aanvragen van informatie door een Ruiter of Verzorger aan de Eigenaar, zoals via het Platform kan worden verzonden
Content
Alle informatie die door Horsify en/of de Gebruiker op het Platform is geplaatst, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot de lay-out en look-and-feel van het Platform, de opgenomen logo’s en merken en bepaalde teksten, alsook het Profiel en de op basis van het Profiel verstrekte gegevens waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de profielfoto en/of Rij- of Verzorgingsvideo, de Advertentie en de Beoordelingen
Delen
Het ter gebruik aanbieden van het Paard of het gebruiken van het Paard op basis van een Bijrijders-, Bruikleen-, Lease- of soortgelijke overeenkomst
Derde(n)
Iedere persoon en/of rechtspersoon anders dan Horsify, en/of aan haar gelieerde ondernemingen en personen en de Gebruiker
Dienst
De door Horsify aan jou verstrekte dienst, die bestaat uit het aanbieden van een Platform waarmee (ver)Leasen, Bruiklenen en gratis gebruiken of ter beschikking stellen van Paarden en Ruiters tussen particulieren en/of bedrijven mogelijk wordt gemaakt, onder meer, maar niet daartoe beperkt door het aanmaken, gebruiken en bekijken van een Profiel(en) en/of het plaatsen, bekijken en/of reageren op Advertenties
Diensten
De paardgerelateerde diensten die een ruiter of verzorger via het Platform aanbiedt. Dit omvat het rijden en/of verzorgen van paarden of soortgelijke diensten.
Eigenaar
De rechtmatige bezitter van het paard die optreedt als Gebruiker die via het Platform het Paard ter gebruik aanbiedt
Gebruiker
De natuurlijke persoon die een Profiel heeft aangemaakt op het Platform voor het gebruik van de Dienst
Gebruikersnaam
De naam die een Gebruiker registreert in het Profiel en zichtbaar is voor andere Gebruikers
Geverifieerde Gebruiker
De Gebruiker die door Horsify is geverifieerd, waarbij verificatie heeft plaatsgevonden op basis van een combinatie van controles op verschillende door Gebruiker aangeleverde gegevens
Horsify
De besloten vennootschap Horsify B.V., gevestigd te Poortland 66, 1046 BD Amsterdam, Nederland
Intellectuele Eigendomsrechten
Alle huidige en toekomstige: auteursrechten, (niet-) geregistreerde merkrechten softwarerechten, databankrechten, octrooien (aangevraagd en verleend), domeinnamen, (niet-)geregistreerde modelrechten, rechten op handelsnamen, naburige rechten, knowhow, rechten in ontwerpen en uitvindingen, bedrijfsgeheimen, en overige rechten (waaronder niet limitatief begrepen: de rechten op slogans, advertising properties en concepten) van Horsify
Kennismaking
Bezichtiging (zie bezichtiging)
Lease(n)
Het gebruiken van het Paard tegen een Vergoeding, al dan niet in combinatie met Onderhoudskosten
Lidmaatschap
De mogelijkheid om van de Dienst gebruik te maken voor een bepaalde periode
Lidmaatschapsprijs
De prijs die de Gebruiker betaalt voor het Gebruik van de Dienst
Lidmaatschapsovereenkomst
Wanneer de betaling is voltooid met als doel gebruik te maken van de Dienst, komt deze overeenkomst tot stand
Netheid en betrouwbaarheid
Het nakomen van afspraken en het zorgvuldig, hygiënisch en bewust omgaan met Paard of Ruiter en toebehoren
Onderhoudskosten
De kosten voor het onderhoud van het Paard
Op maat gemaakte overeenkomst
De Bijrijders-, Bruikleen- of Leaseovereenkomst die via Horsify ter beschikking wordt gesteld aan Gebruikers die een Advertentie hebben geplaatst
Overeenkomst
Iedere Overeenkomst die tussen Horsify en Gebruiker tot stand komt ter zake de levering van de Dienst
Paard(en)
Het Paard dat ter gebruik wordt aangeboden
Paardvriendelijkheid
Het rekening houden met de behoeften en gevoelens van het Paard en het bewust handelen in het kader van paardenwelzijn
Platform
Het platform dat via de Horsify website en onderliggende pagina‘s bereikbaar is en dat aan jou de mogelijkheid biedt om van de Dienst gebruik te maken
Professionele overeenkomst
De Bijrijders-, Bruikleen- of Leaseovereenkomst die via Horsify ter beschikking wordt gesteld aan Gebruikers die een Advertentie hebben geplaatst
Profiel
Een individuele profielpagina die door jou wordt gecreëerd en beheerd, wanneer jij je aanmeldt als gebruiker op het Platform
Profielfoto
De foto die wordt geupload door de Gebruiker in het profiel en zichtbaar is voor andere Gebruikers
Rij- of Verzorgingsvideo
Een video waarin de Gebruiker zichtbaar is tijdens het rijden en/of de verzorging van een paard
Ruiter
De Gebruiker die via het Platform een paard zoekt om te rijden
Vergoeding
De prijs die de Eigenaar vraagt voor het gebruik van het Paard
Verificatie
een combinatie van controles op verschillende door Gebruiker aangeleverde gegevens
Verzorger
De Gebruiker die via het Platform een paard zoekt om te verzorgen

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Dienst.

2.1 Horsify kan deze Algemene Voorwaarden op elk moment wijzigen of aanvullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op het Platform te vinden. Indien een wijziging van de Algemene Voorwaarden plaatsvindt, worden de nieuwe Algemene Voorwaarden tijdens jouw eerstvolgende gebruik van het Platform onder je aandacht gebracht. Als je het Platform blijft gebruiken na wijziging of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteer je daarmee de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Als je niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden, kun je ervoor kiezen om de Dienst niet meer te gebruiken en je Profiel te verwijderen.

2.2 Als gevolg van de Dienst kan er tussen de Ruiter of Verzorger en de Eigenaar een Bezichtiging plaatsvinden. Horsify is geen partij bij die Bezichtiging. Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

2.3 Als gevolg van de Dienst kan tussen de Ruiter of Verzorger en de Eigenaar een Bijrijders-, Bruikleen-, Lease- of soortgelijke overeenkomst worden gesloten. Horsify is geen partij bij de totstandkoming van de Lease-, Bijrijders-, Bruikleen- of soortgelijke overeenkomst met inbegrip van, maar niet beperkt tot een eventuele bezichtiging die plaatsvindt. Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

2.4 Deze Algemene Voorwaarden gelden tussen Horsify en de Gebruiker van de Dienst van Horsify. Overige documenten en beschikbare informatie op het Platform dienen slechts ter informatie.

Artikel 3. Registratie en Profiel

3.1 Voor gebruik van de Dienst dien je jezelf te registreren als Gebruiker en een Profiel op te stellen.

3.2 Je garandeert dat alle informatie in je Profiel juist, volledig, actueel, accuraat en relevant is. Het weergeeft een actueel en waarheidsgetrouw beeld van jou als persoon. Je erkent dat de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens van groot belang is voor de (optimale) werking van het Platform en de Dienst. Je erkent zelf volledig verantwoordelijk te zijn voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens, alsook dat jij toestemming hebt om de informatie in het Profiel, waaronder de profielfoto en de Rij- of Verzorgingsvideo te plaatsen, en voor alle gevolgen van incorrecte, onvolledige of verouderde gegevens in jouw Profiel. Je erkent dat alle schade die jij, Horsify of een derde lijdt als gevolg van jouw incorrecte, onvolledige of verouderde informatie op jouw Profiel (daaronder ook begrepen, maar niet daartoe beperkt: het niet hebben van de rechten op de op jouw Profiel geplaatste Content) volledig voor jouw rekening en risico komt, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

3.3 De gegevens die je tijdens het registratieproces verstrekt, zullen worden opgeslagen in een database en verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid, dat je hier kunt raadplegen.

3.4 Het is niet toegestaan om je meer dan 1 (één) maal te registreren als Gebruiker en/of meerdere Profielen tegelijkertijd op te stellen of aan te maken op het Platform, tenzij een individu zowel een privé als zakelijk Profiel wil beheren. In dat geval kunnen zowel een privé als een zakelijk Profiel worden aangemaakt.

3.5 Je bent verantwoordelijk voor het geheim houden van je Gebruikersnaam en wachtwoord combinatie. Je mag je Gebruikersnaam en/of wachtwoord niet aan derden verstrekken danwel derden op enige manier toegang geven tot jouw Profiel. Je bent zelf aansprakelijk voor al het gebruik dat via jouw Gebruikersnaam en het wachtwoord van het Platform wordt gemaakt. Horsify mag ervan uitgaan dat jij ook daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met jouw Gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra je reden hebt te vermoeden dat een Gebruikersnaam of wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, laat het dan zo snel mogelijk aan Horsify weten. Verder heb je de verplichting om doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van het wachtwoord.

3.6 Het staat Horsify te allen tijde vrij om een Profiel of Advertentie te verwijderen, waaronder, maar niet uitsluitend, in het geval van klachten over de Gebruiker die Horsify ontvangt van andere Gebruikers of identiteitsvervalsing.

3.7 Het is niet toegestaan om een tekst of foto in het profiel te plaatsen die een telefoonnummer, achternaam, bedrijfsnaam of adres bevat.

3.8 Het is niet toegestaan om een tekst of foto in het profiel plaatsen die een URL of een gedeelte van een URL bevat.

Artikel 4. Vereisten voor de Ruiter of Verzorger

4.1 Voor een registratie als Gebruiker en het gebruik van de Dienst gelden de volgende voorwaarden:

4.2 Door je te registreren als Gebruiker en gebruik te maken van de Dienst garandeer je dat je voldoet (en blijft voldoen) aan alle bovengenoemde vereisten. Indien je niet (meer) voldoet aan een van deze voorwaarden, mag je geen gebruik (meer) maken van de Dienst als Gebruiker en is Horsify gerechtigd je van gebruik van de Dienst uit te sluiten en je Profiel te verwijderen. Je bent aansprakelijk voor alle schade en kosten die jezelf, Horsify en/of derde partijen lijden als gevolg van het feit dat je niet (meer) voldoet aan bovengenoemde vereisten.

4.3 De diensten van Horsify zijn slechts toegankelijk voor minderjarige Gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger. Deze wettelijk vertegenwoordiger is op de hoogte van de bedoeling van Horsify en dat er contactgegevens kunnen worden verstrekt via het platform.

4.4 Horsify behoudt zich het recht om additionele vereisten en/of voorwaarden te verbinden aan het gebruik van de Dienst en/of je registratie als Gebruiker, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend ten behoeve van de controle van identiteit(gegevens).

Artikel 5. Vereisten voor de Eigenaar en diens ter beschikking te stellen Paard

5.1 Voor een registratie als Gebruiker en het kunnen plaatsen van een Advertentie gelden in aanvulling op de voorwaarden uiteengezet in artikel 3 en 4, de volgende voorwaarden:

5.2 Indien jij of het Paard op enig moment niet meer volledig voldoet aan de bovengenoemde vereisten, ben je verplicht om het Paard van je Profiel te verwijderen en alle uitstaande Bezichtigingsverzoeken af te wijzen.

5.3 Horsify is te allen tijde gerechtigd het Paard van het Platform te verwijderen, wanneer zij een vermoeden en/ of aanwijzingen heeft dat een Paard niet meer voldoet aan het vereiste zoals gesteld in artikel 5.1 sub c.

5.4 Het is de Eigenaar niet toegestaan om telefoonnummers of websites toe te voegen aan een Advertentie.

5.5 Het is de Eigenaar niet toegestaan een Paard via het Platform aan te bieden aan en/of een Bijrijders-, Bruikleen-, Lease- of soortgelijke overeenkomst te sluiten met een Gebruiker die een familielid van de Eigenaar is (waaronder, maar niet uitsluitend, ouders, broers/zussen, kinderen) en/of tijdelijk of permanent onderdeel uitmaakt van hetzelfde huishouden.

5.6 Horsify is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, je registratie als Gebruiker of de Advertentie van een Paard te weigeren en/of te verwijderen.

5.7 Je aanvaardt dat je zelf volledig verantwoordelijk bent en blijft voor het aanbieden van het Paard, het bepalen van de Vergoeding, het accepteren of afwijzen van Bezichtigingsverzoeken, het gebruik van de Dienst en de totstandkoming van de Bijrijders-, Bruikleen-, Lease- of soortgelijke overeenkomst met inbegrip van, maar niet beperkt tot een eventuele bezichtiging die plaatsvindt met de Ruiter of Verzorger.

5.8 Je reageert binnen 48 uur op het bericht van de ruiter, ook wanneer de ruiter niet voldoet aan de verwachtingen. Dit kan per email, telefoon of via de automatische afwijsknop in het ruiterprofiel.

Artikel 6. Vereisten voor de Ruiter en diens ter beschikking te stellen Diensten

6.1 Voor een registratie als Gebruiker en het kunnen plaatsen van een Advertentie gelden in aanvulling op de voorwaarden uiteengezet in artikel 3 en 4, de volgende voorwaarden:

6.2 Indien jij of op enig moment niet meer volledig voldoet aan de bovengenoemde en in artikel 3 en 4 genoemde vereisten of niet meer beschikbaar bent voor de Diensten, ben je verplicht om je Advertentie te verwijderen.

6.3 Horsify is te allen tijde gerechtigd de Advertentie van het Platform te verwijderen, wanneer zij een vermoeden en/of aanwijzingen heeft dat deze niet meer voldoet aan het vereiste zoals gesteld in artikel 3,4 en 6.

6.4 Het is de Ruiter of Verzorger niet toegestaan om Diensten via het Platform aan te bieden aan en/of een Bijrijders-, Bruikleen-, Lease- of soortgelijke overeenkomst te sluiten met een Gebruiker die een familielid van de Ruiter of Verzorger is (waaronder, maar niet uitsluitend, ouders, broers/zussen, kinderen) en/of tijdelijk of permanent onderdeel uitmaakt van hetzelfde huishouden.

6.5 Het is de Ruiter of verzorger niet toegestaan om Diensten via het Platform aan te bieden die niet paardgerelateerd zijn. De aangeboden Diensten betreffen verzorging van paarden, het rijden van paarden of soortgelijke diensten.

6.6 Horsify is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, je registratie als Gebruiker of de Advertentie te weigeren en/of te verwijderen.

6.7 Je aanvaardt dat je zelf volledig verantwoordelijk bent en blijft voor het aanbieden van de Diensten, het bepalen van de Vergoeding, het gebruik van de Dienst en de totstandkoming van de Bijrijders-, Bruikleen-, Lease- of soortgelijke overeenkomst met inbegrip van, maar niet beperkt tot een eventuele bezichtiging/kennismaking die plaatsvindt met de Eigenaar.

6.8 Je reageert binnen 48 uur op het bericht van de Eigenaar. Dit kan per email, telefoon of anoniem via de automatische afwijsknop in het profiel.

Artikel 7. Het Platform

7.1 Je aanvaardt dat Horsify een Platform biedt waarop je met andere Gebruikers in contact kan komen met het doel om tot een Bijrijders-, Bruikleen-, Lease- of soortgelijke overeenkomst te komen. Horsify faciliteert enkel het Platform, maar heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de informatie (waaronder eveneens de) die door jou of andere Gebruikers met behulp van het Platform wordt uitgewisseld en de Paarden en Ruiters die via het Platform ter beschikking worden gesteld. Horsify is geen partij bij de totstandkoming van de Bijrijders-, Bruikleen-, Lease- of soortgelijke overeenkomst met inbegrip van, maar niet beperkt tot een eventuele bezichtiging die plaatsvindt tussen de Eigenaar en de Ruiter of Verzorger voor het gebruik van het Paard en accepteert geen enkele aansprakelijkheid.

7.2 Horsify biedt het Platform 'as is' aan. Je aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals je die aantreft op het Platform op het moment van gebruik. Horsify sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, volledigheid, veiligheid, rechtmatigheid en juistheid van (het gebruik van) de Dienst, het Platform en de informatie die daarop wordt aangeboden, tenzij anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

7.3 Je aanvaardt dat Horsify altijd gerechtigd is het Platform of de Dienst te wijzigen, aan te passen en/of af te sluiten zonder schadeplichtig te worden jegens jou. Indien je je niet kunt vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen kun je ervoor kiezen om de Dienst en het Platform niet meer te gebruiken en je Profiel te verwijderen.

7.4 Horsify garandeert niet dat de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Storingen in de Dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Je aanvaardt dat Horsify jegens jou niet aansprakelijk is voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.

7.5 Je aanvaardt dat Horsify gerechtigd is, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee jegens jou aansprakelijk te worden, de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van het Platform.

7.6 Je aanvaardt dat Horsify gerechtigd is, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee jegens jou aansprakelijk te worden, (jouw) Advertenties van het Platform te verwijderen.

7.7 Je aanvaardt volledige aansprakelijkheid jegens Horsify en eventuele derden voor alle informatie die je via je Profiel beschikbaar stelt of anderszins uitwisselt in het kader van de totstandkoming van de Bijrijders-, Bruikleen-, Lease- of soortgelijke overeenkomst met inbegrip van, maar niet beperkt tot een eventuele bezichtiging die plaatsvindt.

7.8 Je aanvaardt dat Horsify geen enkele garantie geeft en kan geven op Paarden en Ruiters die worden aangeboden via het Platform en geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. Je aanvaardt voorts dat je Horsify op geen enkele wijze aansprakelijk kunt stellen, tenzij expliciet anders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.

Artikel 8. Gebruik Horsify

8.1 Via Horsify is het mogelijk om met andere leden te communiceren. Je staat er jegens Horsify voor in dat je Horsify te allen tijde zult gebruiken in overeenstemming met de volgende gebruiksvoorwaarden. Je garandeert dat jouw uitingen en jouw overig gebruik van de Website:

8.2 Je stemt ermee in dat je geen persoonlijke gegevens van minderjarigen (waaronder mede maar niet uitsluitend te verstaan: telefoonnummers, adres, e-mailadres, password) zult opvragen of verstrekken.

Artikel 9. Wijzigingen

9.1 Horsify kan het Platform of delen daarvan, waaronder maar niet uitsluitend de advertentieduur, de indeling van het Platform en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.

9.2 Horsify kan de Advertentieprijzen en Lidmaatschapsprijzen te allen tijde wijzigen. Indien tijdens de looptijd van een Advertentie-of Lidmaatschapsovereenkomst een prijsverhoging plaatsvindt die meer bedraagt dan het CBS consumentenprijsindex cijfer, dan heeft de Gebruiker het recht deze Overeenkomst te beëindigen. Prijsverhogingen hebben geen gevolg voor de reeds geplaatste Advertenties of Lidmaatschappen; deze kunnen tegen hetzelfde tarief gedurende de looptijd worden gebruikt.

Artikel 10. Betaalde lidmaatschappen

10.1 Op de Website worden diverse betaalde lidmaatschappen aangeboden (zgn. brons, zilver en goud). Je betaalt voor het lidmaatschap naar keuze de daarbij op de website vermelde prijs. Je betaald lidmaatschap gaat in op de datum van de betaling van het bedrag van het door jouw gekozen betaald lidmaatschap. Mits jouw profiel is goedgekeurd kun je vanaf dat moment gebruik maken van de voordelen van het betaald lidmaatschap.

10.2 Een betaald lidmaatschap wordt aangegaan voor een minimumduur van 1, 3 of 6 maanden. Daarna wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde duur en zal maandelijks worden geïncasseerd via automatische incasso. Je kunt te allen tijde opzeggen als je niet wil dat jouw lidmaatschap na de lidmaatschapsduur maandelijks wordt verlengd.

Artikel 11. Prijzen en betaling

11.1 Wanneer een Lidmaatschap voortijdig wordt beëindigd, wordt er geen restitutie gedaan van het betaalde Lidmaatschapsgeld.

11.2 Bij het kiezen van de Lidmaatschapsduur wordt, indien van toepassing, de bijbehorende prijs kenbaar gemaakt.

11.3 De verplichting tot betaling van de prijs geldt vanaf het moment van het kopen van een Lidmaatschap, omhoog plaatsing, social media promotie of een Op maat gemaakte overeenkomst.

11.4 Indien de betaling niet tijdig wordt voldaan, is Horsify tevens gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen. In geval de betreffende Gebruiker na aanmaning verzuimt het volledige verschuldigde bedrag te betalen, is Horsify gerechtigd een incassobureau in te schakelen en de diensten van Horsify voor de betreffende Gebruiker te blokkeren. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso zullen voor rekening van de Gebruiker komen.

11.5 Horsify kan (onderdelen van) het Platform en de Dienst te allen tijde wijzigen. Tevens kunnen wij onze Dienst stopzetten. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of stopzetting aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.

11.6 Horsify brengt 21% Nederlandse omzetbelasting in rekening op te betalen bedragen voor alle diensten van Horsify, tenzij anders wordt vermeld op het Platform.

11.7 Als je kiest om betaald lid te worden, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd. De eerste betaling wordt handmatig uitgevoerd. Ook de SEPA automatische incassomachtiging (Mollie) gaat vanaf dat moment gelden. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

11.8 Betaling vindt plaats op de door Horsify aangegeven wijze. Prijzen zijn inclusief btw en andere overheidsheffingen.

11.9 Alle betalingen aan Horsify zijn na 14 dagen definitief en niet restitueerbaar. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat Horsify na 14 dagen je betaling in geen enkel geval (deels) vergoedt of terugdraait. Dit geldt ook (maar niet uitsluitend) als je betaald lidmaatschap is/wordt beëindigd door jou of door Horsify, of als Horsify niet meer aan je verwachtingen voldoet. Verzoeken tot restitutie of ongedaanmaking van een betaling die na 14 dagen worden ontvangen, worden door Horsify niet gehonoreerd.

11.10 Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is Horsify gerechtigd de toegang tot de Dienst eenzijdig naar haar keuze per direct op te schorten of te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten conform de Wet Incasso Kosten op de Gebruiker te verhalen.

11.11 De op de Website en eventueel elders vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd, ook in geval van vooraf overeengekomen periodieke betaling. Indien je niet wenst in te stemmen met een vooraf aangekondigde prijswijziging, kun je binnen 14 dagen nadat Horsify je op de hoogte heeft gesteld van de aangekondigde prijswijziging, je betaald lidmaatschap opzeggen met ingang van de datum waarop de prijswijziging in werking treedt.

11.12 Horsify is te allen tijde gerechtigd de prijzen aan te passen, met dien verstande dat wij je ten minste veertien (14) dagen van tevoren hierover op de hoogte zullen stellen per e-mail. Mocht je bezwaar hebben tegen de gewijzigde prijs, dan heb je de mogelijkheid je lidmaatschap te beëindigen c.q. op te zeggen bijvoorbeeld door gebruik te maken van de contactmogelijkheid via onze website, met inachtname van de deadline voor wijzigingen. Indien je je lidmaatschap echter niet beëindigt c.q. opzegt, en je blijft vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde prijs gebruik maken van onze producten en/of diensten, dan zijn de gewijzigde prijzen vanaf dat moment op de overeenkomst van toepassing.

11.13 Indien je na een opzegging opnieuw een betaald lidmaatschap afsluit, betaal je de op dat moment geldende (nieuwe) prijzen.

Artikel 12. Opzeggen lidmaatschap

12.1 Het betaald lidmaatschap kan te allen tijde door de Gebruiker worden beëindigd door het lidmaatschap op te zeggen. Indien de Gebruiker het betaald lidmaatschap niet tijdig opzegt, wordt de Overeenkomst automatisch voor onbepaalde tijd verlengd.

12.2 Het betaald lidmaatschap kan opgezegd worden via de website via de knop 'Lidmaatschap opzeggen'. De gebruiker ontvangt op het bij Horsify bekende e-mailadres een bevestiging van opzegging.

12.3 Je kunt gebruik maken van je betaald lidmaatschap tot het einde van de huidige factureringsperiode. Je kunt je lidmaatschap te allen tijde opzeggen. Nadat je hebt opgezegd, behoud je toegang tot de Horsify dienst tot het einde van je factureringsperiode. Betalingen worden niet gerestitueerd en we bieden geen terugbetaling of tegoed voor gedeeltelijke lidmaatschapsperioden. Als je wilt opzeggen, ga je naar de pagina 'Mijn lidmaatschap' en volg je de instructies voor opzegging. Als je je lidmaatschap opzegt, worden de diensten stopgezet aan het einde van je huidige factureringsperiode. Als je wilt zien wanneer je lidmaatschap wordt beëindigd, klik je op de pagina 'Mijn lidmaatschap'.

12.4 Na opzegging behoud je je betaald lidmaatschap tot de volgende factuurdatum en daarna wordt je betaald lidmaatschap beëindigd.

12.5 Je stemt ermee in dat, nadat je je Horsify betaald lidmaatschap hebt opgezegd, of nadat Horsify-personeel je betaald lidmaatschap heeft beëindigd, je data opgeslagen blijft op Horsify-servers. Echter, je profiel is niet toegankelijk voor andere leden of bezoekers van de website, noch zal Horsify eigen geïnitieerde communicatie naar je sturen. Uitzondering op dit laatste zijn mogelijkerwijs bulletins met informatie van groot belang voor jou persoonlijk, zoals veiligheidsmededelingen.

Artikel 13. Opzegging lidmaatschap door Horsify

13.1 Je gaat ermee akkoord dat Horsify onder bepaalde omstandigheden en zonder voorafgaande ingebrekestelling je betaald lidmaatschap en/of Overeenkomst kan beëindigen. Reden voor een dergelijke beëindiging zijn onder meer (maar niet uitsluitend):

Verder ga je ermee akkoord dat alle voortijdige beëindigingen op grond van in gebreke zijn worden uitgevoerd volgens inzicht en goeddunken van Horsify, en dat Horsify niet aansprakelijk is jegens jou of een derde partij voor de beëindiging van jouw betaald lidmaatschap.

13.2 Als een Gebruiker handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, misbruik maakt van deze voorwaarden, deze voorwaarden niet naleeft of niet voldoet aan de vereisten in deze voorwaarden, behoudt Horsify zich het recht voor het betaald Lidmaatschap van de Gebruiker op te zeggen en zijn profiel direct aan te passen, te blokkeren of te verwijderen. Het betaalde lidmaatschapsbedrag geldt dan als contractuele boete, onverminderd het recht van Horsify om (aanvullende) schade te vergoeden. Het recht van de Gebruiker op teruggave van het reeds betaalde lidmaatschapsgeld vervalt hierdoor. Horsify stelt de Gebruiker op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden.

Artikel 14. Herroepingsrecht

14.1 De Gebruiker heeft het recht om binnen 14 dagen na het aangaan van het betaald lidmaatschap gebruik te maken van het herroepingsrecht. Als de Gebruiker hiervan gebruik maakt, maar de Gebruiker heeft in deze periode al daadwerkelijk gebruik gemaakt van de betaalde dienstverlening van Horsify (zoals het versturen van berichten naar andere gebruikers), dan is Horsify gerechtigd om een redelijk bedrag voor de afgenomen dienstverlening in rekening te brengen. Dit bedrag is niet hoger dan het lidmaatschapsgeld voor de periode van maximaal een (1) maand. Horsify vraagt de Gebruiker nadrukkelijk om toestemming om de dienstverlening reeds in te laten gaan voordat de herroepingstermijn is verstreken en wijst de gebruiker hierbij op de hoogte van het bedrag dat in rekening zal worden gebracht als de Gebruiker toch herroept. Wanneer de Gebruiker gebruik wil maken van het herroepingsrecht, dient het onderstaande formulier (zie artikel 14.3) volledig ingevuld te worden en verstuurd te worden naar support@horsify.com.

14.2 Het herroepingsrecht is niet van toepassing in de volgende situaties:

14.3 Modelformulier voor herroeping:

Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen. Als u in heeft ingestemd om de levering van dienst te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn – en u gebruik heeft gemaakt van de dienst – behoudt Horsify zich het recht voor om voor dit gebruik een redelijke vergoeding te rekenen.

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Artikel 15. Intellectuele Eigendomsrechten

15.1 Gebruiker erkent en stemt er mee in dat Horsify rechthebbende is van alle Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder de Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op, vervat zijn in of voortvloeien uit de Content.

15.2 Gebruiker zal geen inbreuk maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Horsify. Meer in het bijzonder, maar niet beperkt tot het navolgende, zal Gebruiker de handelsnaam en/of (niet-geregistreerde) merken van Horsify en de Content niet gebruiken, noch enige woorden, afbeeldingen, of symbolen die naar het oordeel van Horsify de betrokkenheid van Horsify in of instemming met enige schriftelijke of mondelinge advertentie of presentatie, brochure, nieuwsbrief, boek of ander gepubliceerd materiaal kunnen impliceren, tenzij Horsify daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.

15.3 Gebruiker draagt bij ondertekening van de Overeenkomst, voor zover vereist reeds op dat moment voor alsdan, exclusief, onvoorwaardelijk en zonder enige beperking aan Horsify om niet over en levert onvoorwaardelijk en zonder enige beperking aan Horsify de Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Content, gelijk Horsify deze overdracht en levering bij voorbaat aanvaardt. Daartoe verstrekt Gebruiker aan Horsify een wereldwijde, kosteloze, onbezwaarde, (sub)licentieerbare, niet-exclusieve licentie om deze informatie te gebruiken, en/of onder eigen naam als van haar afkomstig openbaar te maken en verder te verveelvoudigen en anderszins te exploiteren.

15.4 Indien Intellectuele Eigendomsrechten van Derden onderdeel uitmaken van de Content, bijvoorbeeld, maar niet daartoe beperkt de foto’s van het Paard die in de Advertentie zijn geplaatst, dan garandeert Gebruiker dat hij van deze Derden al deze Intellectuele Eigendomsrechten (met inbegrip van persoonlijkheidsrechten) overgedragen heeft gekregen. Gebruiker garandeert dat voor deze overdracht aan deze Derden als rechthebbenden van de Intellectuele Eigendomsrechten vergoedingen zijn voldaan door Gebruiker en dat Gebruiker toestemming van de Derde heeft om de Content, waarop de intellectuele eigendomsrechten van Derden op rusten als zodanig te gebruiken. Gebruiker vrijwaart Horsify ter zake aanspraken van deze Derden uit hoofde van een overdracht van de Intellectuele Eigendomsrechten.

15.5 Indien Horsify wordt geconfronteerd met vorderingen van Derden al dan niet uit hoofde van Intellectuele Eigendomsrechten van deze Derden ter zake de door Gebruiker gegenereerde Content, dan vrijwaart Gebruiker reeds nu voor alsdan Horsify voor alle aanspraken van Derden ter zake, en zal Gebruiker alle door Horsify in verband met deze aanspraken geleden schade, voor zover onder dwingend recht toegestaan, vergoeden.

15.6 In geval Gebruiker een inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op, vervat zijn in of voortvloeien uit de Content signaleert, zowel met betrekking tot de eigen Content als die van andere Gebruikers, dan stelt hij Horsify daarvan direct schriftelijk van in kennis. Gebruiker is verplicht om Horsify alle bijstand – in de ruimste zin van het woord – te verlenen indien en voor zover dit door Horsify wenselijk wordt geacht.

15.7 Bij verschil van mening tussen partijen over de intellectuele eigendomsrechten op (delen van) de Content wordt er, behoudens tegenbewijs, vanuit gegaan dat die rechten bij Horsify berusten. Horsify mag ongeacht de uitkomst van dat geschil voortgaan met het overeengekomen gebruik.

15.8 Indien (een) Derde(n) Horsify aanspreekt in verband met een gestelde schending van diens Intellectuele Eigendomsrechten, kan Horsify, naast de in dit artikel bepaalde mogelijkheden en/of haar verdere rechten, de Overeenkomst met de Gebruiker geheel of gedeeltelijk ontbinden, een en ander onverminderd haar verdere rechten, waaronder maar niet beperkt, tot enig recht op schadevergoeding.

Artikel 16. Beoordelingen

16.1 Gebruikers kunnen worden gevraagd om een beoordeling te geven over een andere Gebruiker met wie zij interactie hebben gehad door middel van ‘Beoordelingen’. De gegeven beoordeling bestaat uit een aantal sterren en een standaardtekst die de Gebruiker kiest. De beoordeling is publiek zichtbaar enkele dagen nadat deze is gegeven.

16.2 Horsify heeft geen invloed op de beoordelingen via Beoordelingen. Het kan gebeuren dat een beoordeling de feitelijke situatie niet (geheel) correct weergeeft.

16.3 Een Beoordeling:

Artikel 17. Aansprakelijkheid

17.1 Horsify heeft slechts een faciliterende rol bij de totstandkoming van de Bijrijders-, Bruikleen-, Lease- of soortgelijke overeenkomst met inbegrip van, maar niet beperkt tot een eventuele bezichtiging die plaatsvindt tussen Gebruikers en wordt nimmer partij bij deze overeenkomst, noch is zij op enige wijze verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van voornoemde overeenkomst. Iedere aansprakelijkheid van Horsify is te allen tijde beperkt tot een eventuele tekortkoming en/of onrechtmatige daad door haar in het kader van de door haar te leveren Diensten uit hoofde van de Overeenkomst. Onverminderd het voorgaande geldt dat indien vast komt te staan dat Horsify jegens Gebruikers aansprakelijk mocht zijn voor schade die wordt geleden in verband met de Overeenkomst, of uit hoofde van onrechtmatige daad, of uit enige andere hoofde, dan is deze aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, te allen tijde in zijn totaliteit beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld, met dien verstande dat:

17.2 Horsify is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade (zoals hieronder beschreven) die Gebruiker lijdt als gevolg van een aan Horsify toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad in het kader van de Overeenkomst tot een bedrag ter grootte van maximaal EUR 1.000,-. De totale aansprakelijkheid van Horsify per gebeurtenis, en bij opeenvolgende gebeurtenissen, per kalenderjaar, zal nooit meer dan EUR 1.000,- bedragen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

17.3 Iedere aansprakelijkheid van Horsify anders dan voor directe schade, waaronder begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan:

17.4 De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen van Horsify beogen niet de aansprakelijkheid van Horsify voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Horsify (“eigen handelen”) zelf en/of haar leidinggevende ondergeschikten uit te sluiten.

17.5 Gebruiker vrijwaart Horsify voor alle schade en redelijke kosten en voor zover onder dwingend recht is toegestaan, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: schade als gevolg van (vermeende) inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten, aanspraken van derden, incassokosten, wettelijke rente, winstderving, verschuldigde boetes en kosten van juridische bijstand, die Horsify lijdt of maakt en die voortvloeien uit (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de totstandkoming van de Bijrijders-, Bruikleen-, Lease- of soortgelijke overeenkomst met inbegrip van, maar niet beperkt tot een eventuele bezichtiging die plaatsvindt aan de zijde van Gebruiker, (ii) het gebruik door Gebruiker van de Dienst of (iii) een onrechtmatige daad, waaronder, maar niet uitsluitend, overtreding van of wanprestatie onder de totstandkoming van de Bijrijders-, Bruikleen-, Lease- of soortgelijke overeenkomst met inbegrip van, maar niet beperkt tot een eventuele bezichtiging die plaatsvindt.

17.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 17.5:

Artikel 18. Beëindiging Profiel, Lidmaatschap en Advertentie

18.1 Je hebt het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te staken en je Profiel, Lidmaatschap of Advertentie te beëindigen/verwijderen. De beëindiging van je Profiel heeft geen gevolgen voor de Bijrijders-, Bruikleen-, Lease- of soortgelijke overeenkomst die al gesloten is voor het moment van beëindiging.

18.2 Je aanvaardt dat Horsify het recht heeft om jouw gebruik van de Dienst te blokkeren, je af te sluiten en/of je Profiel te verwijderen, zonder jegens jou aansprakelijk te zijn, indien Horsify daartoe aanleiding ziet, waaronder, maar niet uitsluitend indien je in strijd handelt met een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden.

18.3 Alle bedragen die je aan Horsify verschuldigd bent worden op het moment van beëindiging van je Profiel direct opeisbaar.

Artikel 19. Garantie

19.1 Wij kunnen niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan jouw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat het Platform foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot het Platform of delen daarvan kan worden verkregen.

19.2 Horsify kan niet garanderen dat de producten of diensten die door Gebruikers op de Website worden aangeboden voldoen aan jouw verwachtingen.

Artikel 20. Algemene regels voor het plaatsen van een Advertentie

20.1 Advertenties die door een Gebruiker op het Platform worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen. Het opmaken van een Advertentie:

20.2 Advertentie-inhoud die niet is toegestaan:

Zowel Adverteerder als Gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op Paarden en Ruiters. Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van Paarden te kennen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of juridisch advies in te winnen.

Artikel 21. Het plaatsen van een Advertentie

21.1 Mijn Horsify:

21.2 Totstandkoming Advertentieovereenkomst tussen Horsify en Gebruiker:

21.3 Periode dat een Advertentie op het Platform blijft staan: Advertenties waarvoor geen bijzondere regels gelden blijven voor de gekozen advertentieduur op het Platform staan, mits aan de daarvoor geldende (betalings-)voorwaarden is voldaan en de Gebruiker de Advertentie niet zelf verwijdert. Indien het Paard dat in de Advertentie wordt aangeboden, niet meer beschikbaar is, dient de Advertentie te worden verwijderd.

Artikel 22. Overig

22.1 Indien je een klacht hebt, verzoeken we je de klacht eerst bij Horsify kenbaar te maken (info@horsify.com). Wanneer je klacht, naar jouw mening niet voldoende wordt behandeld, heb je als Consument de mogelijkheid je klacht te melden via het platform van de Europese Unie (Europees Online Dispute Resolution Platform)http://ec.europa.eu/odr.

22.2 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig worden of zijn, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Horsify zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

22.3 Horsify mag alle vorderingen, bevoegdheden, rechten en verplichtingen en acties die verband houden met de Algemene Voorwaarden, overdragen aan derden of verpanden en zal je daarvan op de hoogte stellen. Je verklaart reeds nu voor alsdan aan een zodanige overdracht of verpanding mee te werken en dat die derde, in geval van een zodanige overdracht alle rechten jegens jou zal kunnen uitoefenen.

22.4 Horsify kan gebruikers per mail informeren in het kader van uitvoering van de dienst.

Artikel 23. Toepasselijk recht en forumkeuze

23.1 Op de rechtsverhouding tussen Gebruiker en Horsify, waaronder begrepen de (totstandkoming van de) Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de Gebruiker aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) op de Algemene Voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.

23.2 De rechtbank Amsterdam, Nederland, is exclusief bevoegd om in eerste aanleg kennis te nemen van alle geschillen, zowel contractueel als buitencontractueel, die verband houden met de nakoming en uitvoering van de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en de daaronder verstrekte Diensten, met inbegrip van geschillen die daarmee samenhangen, kort gedingen daaronder begrepen, onverminderd het recht van partijen om rechtsmiddelen aan te wenden tegen een aldus gegeven beslissing. In geval de Gebruiker een consument is, is tevens de rechter van het land waar deze consument woonachtig is bevoegd, of indien deze consument de gedaagde partij is, uitsluitend bevoegd.